OER and student regulations explained

Als je je afvraagt waarom en zo veel dingen inconsistent zijn in het OER, dan is het antwoord op je hele logische en duidelijke vraag: de universiteit is zeer incapabel om iets uit te voeren op het gebied van onderwijs. RRR betekend dat het uit de Regels en Richtlijnen Regelement komt.

Bachelor

Artikel 18 Bacheloropleidingen
Dit spreekt aardig voor zich. Een bacheloropleiding aan de WUR bestaat uit 180 credits, waarvan maximaal 150 voorgeschreven staan. Een BSc—thesis Plantenwetenschappen is normaal gesproken 18 credits. De minor bestaat uit 30 credits voor de bachelor Plantenwetenschappen.

Artikel 34 Verplichtingen ten aanzien van studievoortgang
Voor de bachelor examen wordt het predicaat ‘cum laude’ toegekend als: - je voor alles een voldoende hebt gehaald; - het gemiddelde van alles een 8 of hoger is; - je BSc-thesis een 8 of hoger is.

Master

Artikel 12 Onvoorwaardelijke toelaatbaarheid aspirant- masterstudent met een verwant bachelor diploma

De aspirant-masterstudent met een bachelor diploma van een met de masteropleiding verwante bacheloropleiding is onvoorwaardelijk toelaatbaar tot de masteropleiding. Een bachelor opleiding is verwant indien: “kijk voor meer informatie in het ‘OER’”

Je wordt toegelaten tot een masteropleiding wanneer je de desbetreffende bacheloropleiding hebt afgelegd. Voor plantenwetenschappen wordt je bij afronding van de bachlor toegelaten tot de volgende master opleidingen: Plant Sciences (MPS), Plant Biotechnology (MPB), Organic Agriculture (MOA), Bioinformatics (MBI) en Developmental and Rural Innovation (?).

Artikel 13 Deficiënties/schakelprogramma

Als je niet automatisch wordt toegelaten tot een masteropleiding kan je een schakel programma van maximaal 30 credits volgen die binnen 1 studiejaar afgerond moet worden afgerond.

 

Artikel 20 Masteropleidingen

Een masteropleing bestaat uit 120 credits, waarvan minimaal 60 credits een MSc-thesis en een academische stage (internship) zijn. Er zijn minimaal 18 vrije keuze credits, dit wisselt tussen de masteropleidingen.

 

Artikel 34 Verplichtingen ten aanzien van studievoortgang

Zoals eerder gezegd: voordat je mag beginnen aan je BSc-thesis, moet je alle vakken uit het eerste jaar hebben gehaald en 102 credits hebbben. Voordat je mag beginnen aan ACT in je master, moet je tenmiste 12 credits hebben gehaald.

 

Artikel 57 Cum laude

Indien de student bij het afleggen van het examen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de examencommissie het predicaat ‘cum laude’ toekennen.

RRR - Artikel 7 Predicaat ‘cum laude’

Voor het master examen wordt het predicaat ‘cum laude’ toegekend als: - het gemiddelde van alles een 8 of hoger is; - je MSc-thesis van de specialisatie/major een 9 of hoger is; - je voor een tweede MSc-thesis of stage hoger dan een 8 hebt gehaald.

Vakken

Artikel 23 Extra vakken

De student kan naast het individuele examenprogramma extra vakken volgen en daar tentamen in doen. De resultaten van deze vakken zijn niet van invloed op het examenresultaat. Extra vakken worden vermeld op het diplomasupplement wanneer het positieve resultaat vóór de examendatum is ingevoerd in het studenteninformatiesysteem.

Als je extra vakken wil volgen buiten je voorgeschreven deel, telt dit niet mee voor je examenresultaat en komt niet te staan op je bachelor of master uitreiking, maar op je supplement.

 

Artikel 31 Verplichte deelname aan werkvormen binnen vakken

Je moet verplicht aanwezig zijn bij practica, veldwerk, excursies en project- en probleem gestuurd onderwijs. Als er andere verplichtingen zijn voor een vak staat dit aangegeven in het Study Handbook of de studiewijzer van het vak.

 

Artikel 33 Vereiste en veronderstelde voorkennis

Er kan voorkennis van maximaal 12 credits worden verwacht voor het uitvoeren van een BSc- of MSc-thesis. Deze voorkennis moet voorkomen in het voorgeschreven deel van de opleiding. Voor vakken kan voorkennis niet verplicht worden gesteld.

 

Artikel 35 Aanmelding voor vakken

 • Als je wilt beginnen aan je master en nog niet alle cijfers van je bachleor binnen hebt, mag je je alvast inschrijvn voor mastevakken. Als je je bachelor toch niet hebt gehaald, heb je twee weken om je uit te schrijven voor je master.
 • Je kan je inshrijven voor maximaal 15 credits of 2 vakken. Als je je voor meer credits wil opgeven, heb je toestemming nodig van de vakcoordinator van het extra vak, die je dan kan inschrijven.
 • Als je je binnen twee weken na het begin van een vak terug trekt, dan wordt je behandeld alsof je het vak nooit hebt gevold.

 

Artikel 36 Roostering

Verplichte vakken worden altijd tussen 8:20 en 19:00 uur (vrijdagen van 8:20 tot 17:20 uur) gegeven. Als dit niet zo is kan je klagen bij de Opleidings Commissie (OpCie) à vraag naar huidige Commissaris Educatie

 

Artikel 51 Vrijstelling van verplichte praktische oefeningen

Je kan vrijstelling krijgen van vakken

 

RRR Artikel 11 Bewaartermijnen opgaven en gemaakte tentamens

Twee jaar worden het tentamen en de antwoorden bewaard, netzoals de gemaakte tentamens en stageverslagen.

Tentamens

Artikel 39 Geen hertentamen na voldoende resultaat

Wanneer een student voor een tentamen een voldoende resultaat heeft behaald, mag hij dat tentamen niet nogmaals afleggen.

Je mag geen voldoende cijfers herkansen

 

Artikel 41 Tentamenstof bij gewijzigd vak

Indien voor een vak de tentamenstof of de wijze van tentamineren, bij al dan niet gelijkblijvende vakcode, in aanzienlijke mate wijzigt of indien een vak vervalt, dan wordt het tentamen nog gedurende het eerste studiejaar waarin het vak in de gewijzigde opzet gegeven wordt of vervallen is, tijdens de hertentamenperiodes ook in de oude vorm aangeboden.

Je hebt een jaar om een vak te halen zodra te tentamenstof is veranderd. Anders moet je het tentamen met de nieuwe tentamenstof halen.

 

Artikel 42 Schriftelijke (inclusief digitale) tentamens

Je kan een vak herkansen in de periode(s) waarin het val wordt gegeven en in de herkansingsperiodes. Hertentamens kunnen in de avond voorkomen (18:30 tot 21:30). Je kan maximaal twee tentamens uit het voorgeschreven deel op een dag hebben.

 

Artikel 43 Mondelinge tentamens

Modelingen tentamens zijn openbaar.

 

Artikel 46 Beoordeling tentamens

Voor deeltentamens hoef je geen cijfer te krijgen, een voldoende/onvoldoende mag ook toegekent worden.

 

Artikel 47 Uitslag tentamen en bekendmaking uitslag

Examinatoren hebben 10 werkdagen om schriftelijke en mondelinge tentamens na te kijken. Een werkdag zijn de weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de ind e CAO Nederlandse Universiteiten erkende feestdagen en de dagen tussen Kertmis en Nieuwjaar.

 

Artikel 48 Organisatie inzage en nabespreking

Bij een inzage moment mag je de antwoorden weten. Of de docent moet deze vertellen, of er moet een antwoorden model zijn. Als je niet bij het inzage moment aanwezig kan zijn heb je 15 werkdagen om alsnog om inzage te vragen.

 

Artikel 49 Geldigheidsduur resultaat tentamens en deeltentamens

Cijfers van tentamens zijn zes jaar geldig. Deeltentamens zijn ongeveer twee jaar geldig, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 50 Vrijstelling van tentamens

Je kan vrijstelling krijgen voor een tentamen.

 

Artikel 55 De uitslag van het examen en de examendatum

Het bachelorexamen resp. masterexamen dat verbonden is aan de bacheloropleiding resp. masteropleiding, zoals bedoeld in artikel 7.3 lid 3 WHW

 

RRR Artikel 15 Niet deelnemen aan het tentamen

Als je net bij een tentamen kan zijn en je niet bent afgemeld, kan je aan de examinator vragen om je af te wijzen. Dan krijg je een ‘A.V’, wat niet wordt gezien als een tesultaat, dus dan blijft je vorige cijfer staan

Als je niet optijd bent afgemeld en niet bent afgewezen voor het tentamen, dan krijg je een ‘N.V.’, wat wordt gezien als een cijfer. Je mag het vak niet herkansen in de eerst volgende tentamen periode.

Klachten

Artikel 62 Klachtenrecht

Je kan klachten indienen. Voordat je een klacht indient, probeer het op te lossen met het vak of persoon in kwestie en stap dan pas naar de studentendecaan.

 

Artikel 63 Recht van beroep

Spreekt voor zich.

 

Overige

Extra spul

Artikel 56 Het diploma en het supplement

Ja spreekt voor zich.

 

Regeling Subsidie vaccinatie- en reiskosten

Dit is echt een lastig document om te begrijpen. Voor meer verduidelijking kan je altijd je studie advisuer om hulp vragen, of je kan VESTE een mailtje sturen of ze je misschien een keer wat uitleg willen geven.

 • Binnen Europa worden bus en treinreizen tot max 200 euro 100% vergoed.
 • 75 % van de reiskosten met een maximum van 1000 euro kan door de WUR worden vegoed.
 • Buiten Europa wordt maximaal 750 euro vergoed.
 • Vaccinaties voor landen waar je stage of thesis kan lopen worden tot 100 euro vergoed.

 

Dan nog wat leuke random feitjes!

 • je kan altijd klagen over vakken bij de examencommissie.
 • Je mag in het eerste jaar van de bechelor ALTIJD in het Nederlands antwoorden op tentamens. Dat geld ook voor alle vakken die in het Nederlands worden gegeven.
 • De helft van de punten van je bechalor of master examen moet in Wageningen zijn behaald.
 • Bij een dubbele master mag er niet meer dan 30 punten aan overlap zijn.
 • Als je binnen twee weken een mail stuurd als je niet bij een tentamen aanwezig was, dan raak je je recht op tentamen afleggen in de eerst volgende tentamen periode niet kwijt.

Our Sponsors

Our Sponsors